Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden  informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid

van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer,

prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Deze website is van Robinson, onderdeel van Abel Adventures BV (Kamer van Koophandel 08158791), hierna te noemen Robinson.  Robinson publiceert op

deze  website ter informatie teksten, afbeeldingen en andere uitingen en materialen. Robinson behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud

aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend

en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide

offerte van de website.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Robinson spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk

dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op

juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Robinson. Voor de gevolgen van dergelijke  fouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites

of diensten van derden kan Robinson nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Robinson en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik

van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Robinson, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van

dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.